Provozní řád dětské skupiny

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

 

Tento provozní řád upravuje provoz a podmínky využívání dětské skupiny (dále jen DS), jejíž zřizovatelem je Spolek ŽIVO.

 

Označení dětské skupiny: SLONÍCI / LVÍČATA

Provozovatel DS: Spolek ŽIVO (dále jen provozovatel), IČ 041 45 488

Adresa provozu: Okružní 1, Plzeň-Božkov

Kapacita zařízení: 8 dětí

Zodpovědné osoby: Bc. Dana Lukášová, Liběna Kobuyambi Mwesigwová

Datum zahájení provozu: 1.1. 2018

 

Článek II.

Přijetí dětí do DS

1. Rodič dítěte, který chce využívat služby DS, vyplní online přihlášku do dětské skupiny (uvedenou na www.naschodech.cz/bozkov), na jejímž základě je se zákonným zástupcem dítěte sepsána Smlouva o poskytování služeb péče o dítě v dětské skupině (dále jen Smlouva).

2. Rodič musí před nástupem do DS předat provozovateli tyto vyplněné dokumenty, jejichž vzor dodá provozovatel DS:

  • Vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a potvrzení o pravidelném očkování dítěte, nebo doklad, že je dítě vůči nákaze imunní, či se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,

  • Evidenční list dítěte, kde je zákonný zástupce povinen uvést údaje o dítěti a telefonní kontakt na dva zákonné zástupce (popřípadě zákonným zástupcem pověřenou osobu), kteří budou po dobu pobytu dítěte v DS nepřetržitě na uvedených telefonních číslech k zastižení. Rodič je povinen doplnit při nejbližší návštěvě DS Evidenční list dítěte o nové informace, které by mohly mít jakýkoli vliv na pobyt dítěte v DS.

  • Potvrzení o vazbě na trh práce (zaměstnání/registraci na ÚP či potvrzení OSVČ)

Veškeré údaje budou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a budou použity výhradně pro potřeby DS.

3. Pro závaznou rezervaci místa v DS Božkov je potřeba uhradit jednorázový rezervační poplatek ve výši 2000,- Kč, tato částka bude po nástupu dítěte do DS zúčtována při pravidelné úhradě docházky.

4. Přijetí dítěte do DS je odmítnuto:

  • je-li plná kapacita DS,

  • pokud rodič dítěte uvede nepravdivé nebo neúplné informace.

5. K ukončení Smlouvy o poskytování služeb péče o děti v DS dojde uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena, nebo vypovězením smlouvy (podmínky pro vypovězení smlouvy jsou stanoveny přímo ve Smlouvě uzavřené mezi zákonnými zástupci a provozovatelem).

 

Článek III.

Provoz DS

1. Základním účelem provozování DS je pravidelná péče o děti předškolního věku a jejich výchova dle Plánu výchovy a péče. Podmínky umístění dětí jsou stanoveny ve Smlouvě.

2. DS je provozována jako zařízení pro pravidelnou docházku dětí ve věku od 1 roku do začátku školní docházky. S ohledem na personální kapacity zařízení si zřizovatel vyhrazuje právo přijmout pouze jedno dítě do věku 2 let na jednu dětskou skupinu.  Docházka je specifikována ve Smlouvě uzavřené mezi provozovatelem a zákonným zástupcem dítěte.

3. DS je pro děti otevřena každý pracovní den od 7:00 do 16:30. Po domluvě s rodiči lze provoz zajistit i o víkendu a ve svátek. Dítě lze umístit do DS na celý den nebo jen na dopoledne nebo jen odpoledne v délce min. 3 hodiny.

4. Při každé návštěvě (při příchodu i odchodu) bude dítě zaevidováno do elektronického docházkového systému.

5. Na případné úrazy a jiné újmy vzniklé v době pobytu dítěte v DS a při akcích organizovaných DS se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele, které má provozovatel uzavřeno pojistnou smlouvou u Generali Pojišťovna a.s.

6. Personál DS tvoří vždy 1 vedoucí pedagog a případně jedna pečující osoba (závisí na počtu dětí aktuálně přítomných ve skupině, vždy alespoň jeden pedagog na 6 dětí) se vzděláním v některém z těchto oborů: učitelka v mateřské školce nebo na prvním stupni základní školy, zdravotní sestra nebo zdravotnická asistentka, sociální pracovnice, profesionální chůva, popřípadě vychovatelka s jinou odbornou kvalifikací dle zákona 18/2004.

7. Zařízení splňuje požadavky na hygienické podmínky dané vyhláškou č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny.

 

Článek IV.

Pobyt dítěte v DS

 

1. Personál odpovídá za dítě až od doby, kdy si jej osobně převezme od zákonného zástupce, případně od pověřené osoby uvedené v Evidenčním listu.

2. Rodič je povinen zajistit věci osobní potřeby dítěte, které jsou sepsané provozovatelem v Seznamu věcí potřebných do DS, zvláště náhradní oblečení a přezůvky, u menších dětí pleny, vše označené jménem dítěte.

3. Do DS je přísně zakázáno vnášení zvířat, věcí, předmětů či látek, které by mohly ohrozit život či zdraví dětí, a to zejména dráždivých chemických látek, pyrotechniky, zbraní, sirek, zapalovačů, ostrých předmětů – jehel, špendlíků apod., ale také nevhodných hraček. Do prostor DS může dítě přinést pouze hračky, které odpovídají všem relevantním normám, zejména technickým a bezpečnostním. Za přinesené hračky provozovatel nezodpovídá. Dále děti u sebe nesmí mít bonbóny, žvýkačky, případně jiné laskominy a cenné předměty.

4. Odpolední odpočinek dětí probíhá v prostoru denní místnosti dané dětské skupiny, kde jsou k odpočinku rozloženy matrace, zajišťující pevnou oporu zad. Okna jsou v době odpočinku zastíněna. Před odpočinkem je místnost důkladně vyvětrána a uklizena. Doba odpočinku je minimálně 1 hodinu. Dětem, které již nejsou zvyklé chodit po obědě spát, bude nabídnuta jiná klidová aktivita (čtení, malování…).

5. Při nenadálé zdravotní indispozici dítěte (např. nevolnost) nebo v případě úrazu bude dítěti zajištěna náležitá první pomoc, pečující osobou v DS bude ihned kontaktován rodič dítěte, který je povinen se do DS dostavit v co nejkratší možné době.

6. Do DS může být přijato pouze zdravé dítě. Rodiče nesmějí do DS umísťovat děti, které byly jejich ošetřujícím lékařem vyloučené z pobytu v kolektivu, či jsou nemocné infekční nemocí. Personál DS má právo požadovat od rodiče dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. Provozovatel si v případě pochybností o zdravotním stavu dítěte (hlenová rýma, průjem, “mokrý” kašel, pupínky značící možnost neštovic…) vyhrazuje právo dítě do DS nepřijmout. O možnosti nebo nemožnosti převzetí dítěte do DS rozhoduje vedoucí pedagog DS.

7. Při pobytu v DS dodržují rodiče Provozní řád DS. Rodiče dítěte dále dodržují pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti při vzájemném styku s personálem DS, s jinými dětmi docházejícími do DS a s ostatními rodiči. S výjimkou rodičů adaptujících se dětí rodiče setrvávají v prostoru denní místnosti v provozní době DS jen po nezbytně nutnou dobu. Toto pravidlo se týká rovněž doby vyzvedávání dítěte a odchodu z DS.

8. K pobytu dětí venku se využívá Božkovský ostrov, dále parkové plochy v okolí DS, dětská hřiště a další vhodné venkovní prostory. Důvodem vynechání pobytu venku mohou být zejména trvalý déšť či nepřiměřeně nízká nebo vysoká teplota.

9. Nepřítomnost dítěte rodič omlouvá zejména prostřednictvím rezervačního systému Webooker, popřípadě telefonicky. V případě, že bude dítě z účasti v DS omluveno do 13:00 předchozího dne, nebude mu účtován žádný poplatek za stravné v době omluvené absence. Při omluvě do 8:00 téhož dne, kdy dítě chybí, mu bude za daný den naúčtována svačina, oběd bude řádně odhlášen provozovatelem. V případě, že bude dítě omluveno až po této době, případně že jeho nepřítomnost v DS nebude vůbec omluvená, odpadá nárok na vrácení peněz za stravné. Při omlouvání rodič předběžně stanoví dobu, po kterou bude dítě nepřítomno.

10. Žádáme rodiče, aby ráno i při vyzvedávání dětí z DS využívali vyznačená parkovací místa před vstupem do DS Božkov a dbali zvýšené pozornosti při pohybu na komunikaci před vraty.

 

Článek V.

Denní program v DS

7:00 –  8:30      scházení dětí, volná hra, aktivity podle nabídky pedagoga

​8:30 –  9:00      hygiena, svačina

​9:00 –  11:30    ranní kruh, řízené činnosti, výchovná činnost (větší část probíhá venku)

​11:30 – 12:30   hygiena, oběd

​12:30 – 13:00   vyzvedávání dětí po obědě, příprava na odpočinek

​13:00 – 14:30   odpočinek, klidové činnosti

​14:30 – 15:00   odpolední svačina, vyzvedávání dětí po spinkání

​15:00 – 16:30   zájmové individuální i skupinové aktivity, volná hra, vyzvedávání dětí

 

Průběh jednotlivých dní se může mírně lišit dle aktuálního programu a dle skupiny, ke které dítě náleží.

 

Článek VI.

Cena za pobyt dítěte v DS

1. Pobyt dětí v DS je zpoplatněn. Poplatek (školné) slouží jako příspěvek k pokrytí nákladů spojených s provozem DS.  Provoz dětské skupiny je v letech 2017-2019 finančně podpořen z Evropského sociálního fondu (Operační program zaměstnanost), rodiče tedy nehradí plnou cenu služby. Cena je stanovena ve Smlouvě uzavřené mezi rodičem a provozovatelem. Školné nezahrnuje vstupy na kulturní a sportovní akce - kino, plavání, ZOO, divadlo apod.

2. Školné nezahrnuje cenu stravného, to je hrazeno zvlášť. Provozovatel má sjednanou dovážku svačin a obědů ze školní jídelny. Za každé dítě bude uhrazeno měsíc předem 60 Kč za každý jeden den jeho plánované účasti v DS. Částka za stravné je odvozena od ceníku dodavatele (tj. maximálně): 35 - 40 Kč za oběd, 15 - 20 Kč za dvě svačiny. Z procesních důvodů nebude při platbě stravného zohledněno, zda je dítě přihlášeno na polodenní či celodenní docházku. Toto zohlednění bude uplatněno až při pravidelném čtvrtletním vyúčtování, kdy budou všechny přeplatky vráceny na účet, ze kterého byly peníze zaslány.

3. Pokyny k úhradě školného i stravného budou zaslány zákonnému zástupci dítěte vždy 5. dne v měsíci na následující měsíc se splatností 14 dní.

4. Uhrazený rezervační poplatek pro zajištění místa pro dítě v DS bude zohledněn při první platbě školného.

 

Článek VII.

Ostatní ustanovení

1. Úklid v DS zajišťuje provozovatel na denní bázi, dle dále uvedeného režimu:

1x denně: setření všech podlah a povrchů na vlhko, koberce se čistí vysavačem,  vynesení všech odpadků, umytí a dezinfekce  WC a umyvadel

1 x týdně: omytí a dezinfekce omyvatelných ploch, stěn hygienických zařízení a hraček;

2 x ročně: umytí oken, celkový úklid všech prostor.

 

2. Provozovatel zajišťuje v prostorách DS vhodné mikroklima.

Teplota vzduchu: Průměrná výsledná teplota v místnosti: optimálně +22 °C, maximální výsledná teplota v místnosti: + 28°C.

 

3. Výměna ložního prádla probíhá dle potřeby, max. jednou za 3 týdny. Lůžkoviny se skladují odděleně (lůžkoviny zajišťuje zákonný zástupce dítěte); lůžkoviny určené k vyprání jsou předány rodiči při jeho odchodu s dítětem, rodič zajistí vyprání.

 

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

 

1. Tímto provozním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád DS jednostranně doplňovat nebo upravovat. Je však povinen každou změnu neprodleně oznámit rodičům.

3. Aktuální znění tohoto Provozního řádu je zveřejněno v prostorách DS.

4. Tento Provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2018.


V Plzni dne 21. 11. 2017, Dana Lukášová

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now