© 2023 by Mums Tums and babies. Proudly created with Wix.com

Follow Us
 • Google+ Black Round
 • Facebook Black Round
 • Instagram Black Round

Plán výchovy a péče

Charakteristika plánu výchovy a péče

Při tvorbě Plánu výchovy a péče a při výchovné a pečující práci myšlenkově navazujeme na dokument  “Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání”, inspirací je nám:

 • Waldorfská pedagogika a její záměr nahlížet na člověka jako na celistvou bytost. Její systém výchovy vychází z potřeb dítěte. Dítě je bez podmínek přijímáno a je podporováno v rozvoji. Pravidelný rytmus dne, týdne a roku, který ve své opakující se stálosti pomáhá dětem ve vstupu do života.

 • Montessori pedagogika a její snaha o přirozený rozvoj a pomoc dítěti dosáhnout vlastní nezávislosti dle jeho „vnitřního plánu“.

 • Lesní pedagogika nás oslovuje myšlenkou, že děti nepotřebují připravené prostředí a hračky které mají striktně specifikovaný účel. Její přístup vychází z prožitkového učení s celoročním kontaktem s přírodou.

 

Naše záměry a cíle

Chceme vytvořit pro děti láskyplné prostředí, plné domácí atmosféry a pohody. Naším úmyslem je být pro děti průvodci na jejich cestě. Usilujeme o to, aby výchova dětí bylo postaveno na promyšleném, odborně vedeném, lidském i společensky hodnotném základě.

Naším hlavním cílem je harmonický rozvoj dítěte předškolního věku. Dětem chceme poskytnout co nejširší nabídku tak, aby se dítě rozvíjelo po stránce fyzické i osobnostní.  

Ve výchovném programu chceme dětem poskytnout dostatek času na volnou hru, která v dětech probouzí touhu po poznání světa. Zároveň chceme, aby vše, co s dětmi během dne děláme, bylo pro děti smysluplné a přinášelo jim pevný základ do života.

Pečující osoby svým působením v dětské skupině vytvoří režim dne tak, aby respektoval potřeby dětí, umožnil jim dostatek prostoru pro volné hry a zároveň poskytl dětem každodenní oporu a jistotu v opakujících se rituálech, čemuž přispívá i dodržování společně vytvořených pravidel.

Velmi si ceníme spolupráce mezi pečujícími osobami a rodiči. Uvítáme zapojení rodičů do aktivit dětské skupiny. Během školního roku plánujeme několik společných akcí pro rodiče a děti (slavnosti, tvořivé dílny apod.)

Při tvorbě plánu se opíráme o tyto 3 cíle:

 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

 2. osvojení základních hodnot, na nichž je postavena naše společnost

 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 

Naše výchovná činnost bude zaměřena na naplnění dílčích cílů v následujících oblastech:

 • Biologická – Dítě a jeho tělo

 • Psychologická – Dítě a jeho psychika

 • Interpersonální – Dítě a ten druhý

 • Sociálně-kulturní – Dítě a společnost

 • Enviromentální – Dítě a svět

 

Naše konkrétní výchovné cíle jsou:

 • Doplňovat a podporovat rodinnou výchovu

 • Položit základy k celoživotnímu učení dětí a k jejich další životní cestě

 • Umožnit dětem adaptaci na prostředí mimo rodinu a větší kolektiv dětí

 • Navazovat a rozvíjet první vztahy s vrstevníky, naučit děti porozumění a respektu

 • Vést děti k samostatnosti, k hygienickým návykům a sebeobsluze

 

Podmínky pro výchovu v DS Na Schodech

 

Věcné podmínky

 • Dětské skupiny mají dostatečně velké prostory dle příslušného předpisu. Snažíme se o vhodné prostorové uspořádání, které vyhovuje dětem ale i nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem. Veškeré vybavení i hygienické zázemí (umývárny, toalety) jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům a odpovídají počtu dětí.

 • Snažíme se o to, aby veškeré vybavení bylo estetické a vytvářelo domáckou a přívětivou atmosféru. Hračky a veškerý didaktický materiál je vybírán s přihlédnutím k věku dětí a jejich potřebám. Veškeré vybavení bude průběžně doplňováno.

 • Na prostory dětských skupin plynule navazuje dvorek, který prošel rekonstrukcí, aby vyhovoval požadavkům dětí. Vybavení dvorku – pískoviště, tabule, prostor na sezení a odpočinek, hračky.

 

Životospráva

 • Snažíme se o co nejpestřejší nabídku potravin a jídel. Chceme se opírat o zásady zdravého (racionálního) stravování.

 • Během dne mají děti k dispozici krájenou zeleninu a ovoce.

 • Děti mají po celý den k dispozici dostatek tekutin podle svého výběru (neslazený čaj, mléko, voda).

 • Upřednostňujeme celozrnné a žitné pečivo, lokální a sezonní potraviny.

 • Solíme minimálně, sladíme medem, sirupy nebo tmavým cukrem.

 • Jsme otevřeni všem variantám stravovacích omezení, alergií nebo preferencí v rodině.

 • Je nepřípustné násilně nutit děti do jídla.

 • Při chodu dětských skupin chceme zajistit pravidelný denní režim a řád, který bude natolik flexibilní, aby se přizpůsobil potřebám a aktuální situaci. Respektujeme individuální potřeby dětí.

 • Dětem s nižší potřebou spánku budou nabízeny jiné klidové aktivity.

 • Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku. Ven budeme přesouvat i hlavní činnosti dne.

 

Psychosociální podmínky

 • Naším cílem je vytvořit takové prostředí dětských skupin, kde se děti i dospělí cítí dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Pečující osoby jednají nenásilně, přirozeně a citlivě. Snaží se o navození pocitu pohody a klidu.

 • Respektujeme potřeby dětí, vývojové i individuální, reagujeme na ně a pomáháme v jejich uspokojování.

 • Děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich nebude znevýhodňováno ani zvýhodňováno. Jakékoliv projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné.

 • Pečující osoby i děti mají za povinnost dodržovat řád a pravidla soužití. Dětem chceme jít příkladem nejen svým chováním ale i vzájemným respektováním. Doufáme, že se pro děti stane dětská skupina „kamarádským společenstvím“, v němž budou rády trávit čas.

 • Naše komunikace s dětmi je vstřícná, empatická a naslouchající. Snažíme se o podporující pedagogický styl. Ve všech vztazích podporujeme toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, důvěru, vzájemnou pomoc a podporu.

 • Veškeré činnosti jsou dětem nabízeny a je počítáno s jejich aktivním zapojením. Děti se můžou sami rozhodnout, zda se zapojí či nikoliv. Nucení a manipulace s dětmi je nepřípustná.

 • Pečující osoba děti vhodnou formou motivuje a podporuje v činnostech a samostatných projevech a pokusech.

 • Každé nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí. S každým dítětem a rodičem bude jednáno individuálně na základě jejich požadavků. Všem poskytneme dostatek času a prostoru na plynulou adaptaci.

 

Organizace

 • V dětských skupinách je nastavený pravidelný denní rytmus a řád, který je ale dostatečně pružný a umožňuje reagovat na možnosti dětí a jejich aktuální potřeby.

 • V denním rytmu se pravidelně střídají řízené aktivity a volná hra.

 • Pečující osoby se během dne plně věnují dětem a jejich výchově.

 • Děti jsou připravenými aktivitami podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Pokud to děti potřebují, mají možnost se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se společných aktivit.

 • Při plánování činností vycházíme z potřeb a zájmů dětí. Snažíme se vyhovět individuálním výchovným potřebám a možnostem dětí. Pravidelně provádíme pedagogickou diagnostiku a evaluaci, která nám umožňuje každé dítě poznat do hloubky a lépe reagovat na jeho potřeby a zájmy.

 

Personální zajištění

 • Všechny pečující osoby mají předepsanou odbornou kvalifikaci a i dále se pravidelně sebevzdělávají.

 • Směny pečujících osob jsou plánovány tak, aby byla vždy zajištěna optimální péče o děti.  

 

Spoluúčast rodičů

 • Usilujeme o to, aby mezi rodiči a zaměstnanci panovala důvěra, otevřenost a partnerský vztah.

 • Budeme velmi rádi, pokud se rodiče budou podílet na dění v dětských skupinách a budou se účastnit programů a mimořádných akcí pořádaných dětskou skupinou a RC Na Schodech.

 • Pravidelně informujeme rodiče o dění v dětských skupinách prostřednictvím našich webových stránek, Facebooku a mailové komunikace. V prostorách DS jsou na dostupných místech informační nástěnky. Rodiče, pokud projeví zájem, se mohou spolupodílet na utváření programu DS.

 • Pravidelně budeme informovat rodiče o prospívání jejich dětí o jeho pokrocích a rozvoji.

 • Jsme si vědomi citlivosti svěřených údajů a ochrany soukromí každé rodiny.

V Plzni dne 31.7.2018, Dana Lukášová

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now